«Μία προσέγγιση συμμετοχής για την ανάπτυξη αναλυτικού προγράμματος για την αποκατάσταση των ενηλίκων από τον εθισμό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση» (RECOVEU) είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Grundtvig. Στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων μάθησης για να βοηθήσει ενήλικες που βρίσκονται σε αποκατάσταση εθισμού, να τους προετοιμάσει και να επιτύχουν σε ένα κολέγιο ή πανεπιστήμιο. Οι δραστηριότητες μάθησης θα λάβουν υπόψη τα συγκεκριμένα εμπόδια που συχνά αντιμετωπίζουν τα κοινωνικά μειονεκτούντα άτομα, όπως αυτά της αποκατάστασης εθισμού.