Επισκόπηση Έργου

Η πρόσβαση στην εκπαίδευση ενηλίκων που εμπερικλείει τη γνώση των ζητημάτων που επικρατούν στις ζωές αυτών που βρίσκονται σε απεξάρτηση από τον εθισμό, θα επωφεληθεί από τη διαβούλευση με εκείνους που παρέχουν την υποστήριξη, και με εκείνους που έχουν ανάγκη στήριξης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα προγράμματα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανθρώπων που βρίσκονται σε αποκατάσταση. Ο στόχος είναι η συνεργασία με τις δύο ομάδες για την ανάπτυξη μιας ενεργητικής σειράς μαθημάτων βασισμένη στην «Πρόσβαση στη Μάθηση». Αυτό θα επιδιώξει να στηρίξει και να διατηρήσει τη συμμετοχή στην εκπαίδευση των ενηλίκων, ώστε να αναπτύξουν Κεφάλαιο Αποκατάστασης, την οικοδόμηση αυτο-αποτελεσματικότητας, καθώς και την ενίσχυση των ευκαιριών για την κοινωνική ένταξη και την κοινοτική συμμετοχή μετά από μια περίοδο παρατεταμένης συνήθειας χρησιμοποίησης ουσιών ή κατάχρησης οινοπνεύματος.

Διαβάστε Περισσότερα

Στόχοι/ Σκοποί

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

  1. Χρήση ενός εκτεταμένου συστήματος διαχείρισης έργων για να εξασφαλιστεί ότι το έργο παραδίδεται ομαλά
  2. Υποστήριξη αποτελεσματικής παράδοσης του έργου με την πολιτική και πρακτική επανεξέταση σε σχέση με τα προγράμματα απεξάρτησης ναρκωτικών στην Ευρώπη
  3. Εξασφάλιση της συμμετοχής των ενηλίκων αποκατάστασης εθισμού και των παρόχων υπηρεσιών
  4. Αξιοποίηση δεδομένων που παράγονται για την ανάπτυξη υλικού για το Πακέτο Μαθήματος «Πρόσβαση στη Μάθηση» το οποίο περιέχει Πυρήνα και Ειδικές – Πολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες που εξετάζουν τα εμπόδια στη μάθηση χρηστών απεξάρτησης ναρκωτικών.
  5. Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Αξιολόγησης για να επιτραπεί στους διαμεσολαβητές να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα των Δραστηριοτήτων Μάθησης

Διαβάστε Περισσότερα