Στόχοι/ Σκοποί

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

 1. Χρήση ενός εκτεταμένου συστήματος διαχείρισης έργων για να εξασφαλιστεί ότι το έργο παραδίδεται ομαλά
 2. Υποστήριξη αποτελεσματικής παράδοσης του έργου με την πολιτική και πρακτική επανεξέταση σε σχέση με τα προγράμματα απεξάρτησης ναρκωτικών στην Ευρώπη
 3. Εξασφάλιση της συμμετοχής των ενηλίκων αποκατάστασης εθισμού και των παρόχων υπηρεσιών
 4. Αξιοποίηση δεδομένων που παράγονται για την ανάπτυξη υλικού για το Πακέτο Μαθήματος «Πρόσβαση στη Μάθηση» το οποίο περιέχει Πυρήνα και Ειδικές – Πολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες που εξετάζουν τα εμπόδια στη μάθηση χρηστών απεξάρτησης ναρκωτικών.
 5. Ανάπτυξη ενός Εργαλείου Αξιολόγησης για να επιτραπεί στους διαμεσολαβητές να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα των Δραστηριοτήτων Μάθησης
 6. Δημιουργία ενός Πακέτου Διευκόλυνσης που να περιέχει το Πακέτο Μαθήματος και το Εργαλείο Αξιολόγησης για εκπαιδευτές. Αυτό θα βοηθήσει επίσης στην ευρύτερη διάδοση
 7. Δοκιμασία του Πακέτου Διευκόλυνσης με τους χρήστες και τους παρόχους υπηρεσιών στη χώρα του κάθε εταίρου
 8. Xρήση των σχολίων από τις πιλοτικές μελέτες για την αναθεώρηση του Πακέτου Μαθήματος και του Εργαλείου Αξιολόγησης
 9. Ανάπτυξη και παρακολούθηση μιας στρατηγικής για τη διάχυση, συμπεριλαμβανομένων μιας  ιστοσελίδας, την κοινωνική δικτύωση,  τη δημοσίευση άρθρων και το Συνέδριο του Έργου
 10. Ανάπτυξη μιας Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής μάθησης που να περιέχει το Πακέτο Διευκόλυνσης, ψηφιακές μαθησιακές δραστηριότητες / εργαλεία και μια Ενότητα Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών για να βοηθήσουν στη χρήση των ψηφιακών μέσων
 11. Ανάπτυξη και παρακολούθηση μιας στρατηγικής για την υποστήριξη της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου μετά το τέλος του έργου και την υποστήριξη της αφομοίωσης του εκπαιδευτικού αναλυτικού πργράμματος ενηλίκων από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλη την Ευρώπη
 12. Διασφάλιση ότι το έργο έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη την ΕΕ, χρησιμοποιώντας δραστηριότητες διάχυσης και αξιοποίησης

Οι κύριοι σκοποί του έργου είναι:

 1. Η ανάπτυξη ενός ενεργητικού στοιχείου που βασίζεται στο μάθημα «Πρόσβαση στη Μάθηση», που θα καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων υπό απεξάρτηση. Το μάθημα θα πρέπει να παραδίδεται μετά από διαβούλευση με όσους παρέχουν βοήθεια σε άτομα υπό απεξάρτηση και όσους χρειάζονται στήριξη.
 2. Η ενίσχυση ευκαιριών για άτομα υπό απεξάρτηση για κοινωνική ένταξη και κοινοτική συμμετοχή, έπειτα από μια περίοδο παρατεταμένης χρήσης ναρκωτικών ή κατάχρησης οινοπνεύματος.
 3. Η προσκόμιση μίας ευκαιρίας για ενήλικες που βρίσκονται υπό απεξάρτηση, για να εντοπίσουν και να διατηρήσουν μια πορεία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που θα λαμβάνει υπόψη τα ειδικά εμπόδια που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυτές οι κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες. Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός διαλόγου μεταξύ των γενικών εκπαιδευτικών, των ανθρώπων που βρίσκονται υπό απεξάρτηση και των παρόχων θεραπευτικής αγωγής.