Ινστιτούτο για Εκπαιδευτική Πολιτική Έρευνας (IEPR)

Το Ινστιτούτο για Εκπαιδευτική Πολιτική Έρευνας (IEPR) είναι ένα ακαδημαϊκό ερευνητικό κέντρο που βρίσκεται στη Σχολή Επιχειρήσεων, Εκπαίδευσης και Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Staffordshire. Το Ινστιτούτο αποτελείται από κορυφαίους ακαδημαϊκούς, υπεύθυνους έρευνας, επισκέπτες καθηγητές, πρώην διευθυντές και άλλους επαγγελματίες από όλο το πεδίο της εκπαίδευσης.

Το Ινστιτούτο για Εκπαιδευτική Πολιτική Έρευνας(IEPR) είναι ένα ακαδημαϊκό ερευνητικό κέντρο που βρίσκεται στη Σχολή Επιχειρήσεων, Εκπαίδευσης και Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Staffordshire. Το Ινστιτούτο αποτελείται από κορυφαίους ακαδημαϊκούς, υπεύθυνους έρευνας, επισκέπτες καθηγητές, πρώην διευθυντές και άλλους επαγγελματίες από όλο το πεδίο της εκπαίδευσης. Το προσωπικό εμπλέκεται σε μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των προεργασιών, των πτυχίων, των μεταπτυχιακών και των διδακτορικών διπλωμάτων, και τα μαθήματα τους έχουν υψηλή βαθμολογία από τα επαγγελματικά σώματα του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένων του Ofsted και της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας. Τα μέλη του IEPR μοιράζονται επίσης μια δέσμευση για την κριτική και μετασχηματιστική έρευνα και τη διερεύνηση του ρόλου που διαδραματίζει η εκπαίδευση (με την ευρύτερη έννοια του όρου) στην προσπάθεια για κοινωνική δικαιοσύνη. Το προσωπικό έχει εκτεταμένη πείρα στην ποιοτική και ποσοτική έρευνα, μεγάλο μέρος της οποίας εστιάζει στην εμπειρία μάθησης των μη παραδοσιακών φοιτητών στην υποχρεωτική και μετα-υποχρεωτική εκπαίδευση, με έμφαση στη εκπαίδευση ενηλίκων και περιθωριοποιημένων εκπαιδευομένων. Οι ερευνητές του IEPR έχουν εμπλακεί στην παροχή συμβουλών και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις πτυχές της εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες διαβούλευσης  για κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες (π.χ. στο Υπουργείο Παιδείας, στο Συμβούλιο Χρηματοδότησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στον Οργανισμό Ανάπτυξης Μάθησης και Δεξιοτήτων), και για φιλανθρωπικές οργανώσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα (π.χ. στο Ίδρυμα Joseph Rowntree και στο Sutton Trust). Οι ερευνητές έχουν επίσης εμπειρία σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Προηγούμενα έργα έχουν συμπεριλάβει μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τα εμπόδια για τη διεύρυνση της συμμετοχής στη μάθηση, προσεγγίσεις απόκτησης προσόντων μέσω διαπραγμάτευσης εργασίας που βασίζεται στη μάθηση, τη λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων, την ανάπτυξη αποτελεσματικών πληροφοριών, συμβουλών και προσανατολισμού, το ρόλο της μάθησης μέσω διαμεσολάβησης με την εμπλοκή περιθωριοποιημένων μαθητών, την απόσυρση των σπουδαστών και τις αξιολογήσεις πρωτοβουλιών για διεύρυνση της συμμετοχής, όπως το Aimhigher, επιχειρήσεις εκπαίδευσης και της διδασκαλίας ενημερωμένης έρευνας. Επιπλέον διδακτορική έρευνα έχει εξετάσει το ρόλο της αυτεπάρκειας στην εκπαιδευτική λήψη αποφάσεων των μειονεκτούντων νέων, τις σχέσεις μεταξύ των διάφορων τύπων αυτοαντίληψης και τη σχέση τους με τα κίνητρα, τις προσδοκίες, και την ακαδημαϊκή επίδοση, καθώς και το ρόλο της εκπαίδευσης ενηλίκων που βρίσκονται υπο απεξάρτηση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του IEPR διατίθενται στη διεύθυνση:

http://www.staffs.ac.uk/research/iepr/