Επισκόπηση Έργου

Η πρόσβαση στην εκπαίδευση ενηλίκων που εμπερικλείει τη γνώση των ζητημάτων που επικρατούν στις ζωές αυτών που βρίσκονται σε απεξάρτηση από τον εθισμό, θα επωφεληθεί από τη διαβούλευση με εκείνους που παρέχουν την υποστήριξη, και με εκείνους που έχουν ανάγκη στήριξης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα προγράμματα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανθρώπων που βρίσκονται σε αποκατάσταση. Ο στόχος είναι η συνεργασία με τις δύο ομάδες για την ανάπτυξη μιας ενεργητικής σειράς μαθημάτων βασισμένη στην «Πρόσβαση στη Μάθηση». Αυτό θα επιδιώξει να στηρίξει και να διατηρήσει τη συμμετοχή στην εκπαίδευση των ενηλίκων, ώστε να αναπτύξουν Κεφάλαιο Αποκατάστασης, την οικοδόμηση αυτο-αποτελεσματικότητας, καθώς και την ενίσχυση των ευκαιριών για την κοινωνική ένταξη και την κοινοτική συμμετοχή μετά από μια περίοδο παρατεταμένης συνήθειας χρησιμοποίησης ουσιών ή κατάχρησης οινοπνεύματος.

Το μάθημα θα προσφέρει μια ευκαιρία για τους ενήλικες αποκατάστασης εθισμού για να εντοπίσουν και να διατηρήσουν μια πορεία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, που θα λαμβάνει υπόψη τα ειδικά εμπόδια που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες. Σκοπεύουμε να το κάνουμε αυτό με τη δημιουργία ενός διαλόγου μεταξύ των γενικών εκπαιδευτικών, ατόμων σε ανάρρωση (εκπαιδευόμενοι ενήλικες) και των παρόχων φαρμακευτικής αγωγής.

Ένας βασικός παράγοντας θα είναι η ανάπτυξη ενός Εργαλείου Αξιολόγησης σχεδιασμένου για να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της συμμετοχής στην αυτο-αποτελεσματικότητα και την συνεισφορά των δραστηριοτήτων μάθησης για να διατηρηθεί η συμμετοχή στη μάθηση. Η επίδραση του τελευταίου αντιπροσωπεύει μια καινοτομία στην ανάπτυξη των πόρων προς το χρήστη για τη στήριξη ενισχυμένου Κεφαλαίου Αποκατάστασης,  διευκολύνοντας την κοινωνική επανένταξη.

Τα αποτελέσματα του έργου υποστηρίζουν τους στόχους του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της προσπελασιμότητας των ευκαιριών μάθησης που παρέχονται σε μια ομάδα ενήλικων εκπαιδευομένων οι οποίοι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης. Η επιτυχημένη συμμετοχή σε περαιτέρω μάθηση έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την απασχολησιμότητά τους και την κοινωνική επανένταξη. Ως εκ τούτου,  Οι στόχοι του έργου είναι σταθεροί, με τις στρατηγικές της ΕΕ για περαιτέρω ανάπτυξη κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς και την εξασφάλιση  πρόσβασης σε ευκαιρίες διά βίου μάθησης σε όλους τους πολίτες και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων καθ 'όλη τη ζωή τους.