Δέσμη εργασιών 10: Εκμετάλλευση

Σκοπός Δέσμης Εργασίας

Οι κύριοι σκοποί αυτής της ΔΕ είναι:

  1. Ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου σχεδίου για τη βιωσιμότητα και την εκμετάλλευση
  2. Ενσωμάτωση των προϊόντων σε δραστηριότητες συνεργάτη
  3. Προώθηση και στήριξη της ενσωμάτωσης των προϊόντων εντός των πρακτικών και των δραστηριοτήτων των ενδιαφερόμενων μερών στις χώρες των συνεργατών και της ΕΕ

Στόχοι Δέσμης Εργασίας

  • Επίτευξη μακροχρόνιας βιωσιμότητας και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου στις χώρες των συνεργατών και της ΕΕ. Όσον αφορά τις δραστηριότητες εκμετάλλευσης, ο στόχος αυτής της ΔΕ είναι να δημιουργήσει ένα σχέδιο και καταστάσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, ιδίως των εκπαιδευτικών υλικών, των εργαλείων αξιολόγησης, καθώς και των διαδικτυακών περιβάλλοντων. Τα διδάγματα από τη συστηματική αξιολόγηση των δοκιμών χρήστη και η επαναχρησιμοποίηση μαθησιακών πόρων θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις ομάδες χρηστών και τα ενδιαφερόμενα μέρη.
  • Μια σημαντική πτυχή στην εκμετάλλευση θα είναι η ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού υλικού / εργαλεία, στις πρακτικές και τις δραστηριότητες των συνεργατών και των σχετικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.