Δέσμη εργασιών 9: Διάχυση

Σκοπός Δέσμης Εργασίας

Παροχή των χρηστών υπηρεσίας και των επαγγελματιών στον τομέα καθώς και των άλλων ενδιαφερόμενων φορέων (π.χ. φορείς χάραξης πολιτικής, ακαδημαϊκοί) με πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματά του. Αυτές θα είναι διαθέσιμες για δημόσια πρόσβαση. Η στρατηγική διάχυσης θα επικεντρωθεί σε τοπικές, εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εκδηλώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην εύρεση των χρηστών υπηρεσίας και των ενδιαφερομένων μερών που εργάζονται με τις ομάδες-στόχους. Θα απαιτούνται καινοτόμοι και δημιουργικοί τρόποι συμμετοχής των χρηστών υπηρεσίας και των εκπαιδευτών, όπως διαδικτυακά Ενημερωτικά Δελτία, σεμινάρια, κοινωνική δικτύωση, και εφαρμογές πολυμέσων. Εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή μέσω της ιστοσελίδας του έργου, και θα είναι προσβάσιμη από μεγάλο αριθμό μελών της ομάδας-στόχου και των ενδιαφερόμενων μερών.

Στόχοι Δέσμης Εργασίας

  • Λεπτομερές Σχέδιο Διάχυσης
  • Προώθηση ευρύτερης διάχυσης χρησιμοποιώντας εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. LinkedIn, Twitter)
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός ειδικού δικτυακού τόπου (θα περιλαμβάνει την Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης, ψηφιακά εργαλεία μαθησιακών δραστηριοτήτων, Ενότητα Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών) και του Λογότυπου και του Φυλλαδίου του έργου.
  • Οργάνωση τακτικών Δελτίων Τύπου / Ενημερωτικών Δελτίων για διάχυση από τα μέσα ενημέρωσης
  • Τελική Διάσκεψη Έργου για τη διάχυση των αποτελεσμάτων σε ένα ευρύτερο κοινό και τη διασφάλιση της περαιτέρω βιωσιμότητάς τους μετά το έργο
  • Παραγωγή ακαδημαϊκών και πρακτικών άρθρων
  • Οι συνεργάτες θα αξιοποιήσουν το ευρύ τους δίκτυο, δηλ. των ενδιαφερόμενων φορέων, φορέων χάραξης πολιτικής και άλλων σχετικών φορέων για να επικοινωνούν με το έργο και τα αποτελέσματά του εκτενώς