Δέσμη εργασιών 8: Παραγωγή του Τελικού Πακέτου Διευκόλυνσης

Σκοπός Δέσμης Εργασίας

Παραγωγή τουΤελικού Πακέτου Διευκόλυνσης για τη διάχυση, με βάση τα σχόλια από τους χρήστες των υπηρεσιών που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της ΔΕ7 (Πιλοτική Φάση).

Στόχοι Δέσμης Εργασίας

Ο γενικός σκοπός αυτής της ΔΕ μπορεί να χωριστεί σε 4 στόχους:

  • Αναθεώρηση του Προσχέδιου Πακέτου Εκπαίδευσης και των Οδηγιών για την παράδοση (μέσα στο Τελικό Πακέτο Εκπαίδευσης)
  • Αναθεώρηση της Προσχέδιας Εργαλειοθήκης Αξιολόγησης και των Οδηγιών για χρήση (μέσα στην Τελική Εργαλειοθήκη Αξιολόγησης)
  • Σύνταξη του Τελικού Πακέτου Εκπαίδευσης και της Τελικής Εργαλειοθήκης Αξιολόγησης (και τα 2 σετ των Οδηγιών) μέσα στο Τελικό Πακέτο Διευκόλυνσης
  • Δημιουργία Τελικής Έκθεσης Έργου