Δέσμη εργασιών 6: Ανάπτυξη μιας Προσχέδιας Εργαλειοθήκης Αξιολόγησης για τους εκπαιδευτές

Σκοπός Δέσμης Εργασίας

Ανάπτυξη μιας Προσχέδιας Εργαλειοθήκης Αξιολόγησης που θα στηρίζει τους διαμεσολαβητές (εκπαιδευτές) να αξιολογήσουν τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του Προσχέδιου Πακέτου Εκπαίδευσης (ΔΕ5). Παρέχει εργαλεία αξιολόγησης σχεδιασμένα να βοηθούν τη συνεχή αξιολόγηση των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Μαζί με το Πακέτο Εκπαίδευσης και την Εργαλειοθήκη Αξιολόγησης περιλαμβάνεται το περιεχόμενο του μαθήματος (με τη μορφή του Πακέτου Διευκόλυνσης «Πρόσβαση στη Μάθηση»), το οποίο αποτελεί τη βάση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του έργου.

Στόχοι Δέσμης Εργασίας

  • Εντοπισμός και ανάπτυξη της θεωρητικής βάσης για την Προσχέδια Εργαλειοθήκη Αξιολόγησης
  • Εντοπισμός και αξιολόγηση των σημερινών προσεγγίσεων για την αξιολόγηση σχετικά με τις δύο παρεμβάσεις, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της αποκατάστασης εθισμού.
  • Ανάπτυξη Εργαλείων Αξιολόγησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού προγράμματος και ενεργοποίησης των διαμεσολαβητών για τη μέτρηση ουσιαστικών αποτελεσμάτων για τους συμμετέχοντες.
  • Προετοιμασία μιας Προσχέδιας Εργαλειοθήκης Αξιολόγησης για τους διαμεσολαβητές, η οποία θα περιλαμβάνει μια σειρά από Εργαλεία Αξιολόγησης και μια σειρά από Οδηγίες για τη χρήση τους.
  • Σύνταξη ενός Προσχέδιου Πακέτου Διευκόλυνσης που ενσωματώνει το Προσχέδιο Πακέτο Εκπαίδευσης (ΔΕ5) και την Προσχέδια Εργαλειοθήκη Αξιολόγηση.