Δέσμη εργασιών 5: Ανάπτυξη ενός Προσχέδιου Πακέτου Εκπαίδευσης

Σκοπός Δέσμης Εργασίας

Εντοπισμός των βασικών πτυχών του περιεχομένου του Πακέτου Εκπαίδευσης αξιοποιώντας τα δεδομένα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των ομάδων εστίασης με τους χρήστες υπηρεσιών και τους εκπαιδευτές (ΔΕ4). Αυτή η ΔΕ θα ενημερώνει τη ΔΕ7 (Πιλοτική Φάση), η οποία θα πραγματοποιείται από τους εταίρους που συνεργάζονται άμεσα με τους χρήστες υπηρεσιών.

Στόχοι Δέσμης Εργασίας

  • Ανάπτυξη ενός Προσχέδιου Πακέτου Εκπαίδευσης που θα αποτελείται από δραστηριότητες εκπαίδευσης και μάθησης που είναι θεμελιωμένες στα δεδομένα που προέρχονται από τη ΔΕ4 (Φάση Ομάδας Εστίασης). Το έργο θα στηρίξει την μικτή μάθηση (συνδυασμός πρόσωπο με πρόσωπο και ηλεκτρονικής μάθησης); όπου αυτό είναι δυνατό, οι δραστηριότητες /τα υλικά θα αναπτυχθούν έτσι ώστε να μπορούν να παραχθούν ως ψηφιακές εκδόσεις, ενισχύοντας έτσι την ανάπτυξη του ψηφιακού αλφαβητισμού σε εκπαιδευόμενους.
  • Ανάπτυξη μιας σειράς οδηγιών για να βοηθήσουν τους παρόχους υπηρεσιών να παραδώσουν και να αξιολογήσουν τις δραστηριότητες εκπαίδευσης και μάθησης.