Δέσμη εργασιών 3: Θέσπιση πλαισίου: Πολιτική και Πρακτική Ανασκόπηση

Σκοπός Δέσμης Εργασίας

Εντός των χωρών των εταίρων, μπορεί να έχουν εξελιχθεί διαφορετικές προσεγγίσεις για την απεξάρτηση από τα ναρκωτικά. Παρομοίως, ο ρόλος της μάθησης στο πλαίσιο αυτό μπορεί ή δεν μπορεί να αναγνωριστεί. Άλλες χώρες της ΕΕ εκτός της σύμπραξης μπορεί να έχουν ακόμη διαφορετικές απόψεις για τα θέματα αυτά. Ως εκ τούτου, αυτό το πακέτο εργασίας θα έχει ως σκοπό, την ανταλλαγή πολιτικής και πρακτικής γνώσης σε όλους τους εταίρους και την ΕΕ. Ο τρόπος με τον οποίο το θέμα της χρήσης ναρκωτικών και της θεραπείας αντιλαμβάνεται σε κάθε χώρα είναι σημαντικός, διότι αυτό μπορεί να επηρεάσει τις αυτο-αντιλήψεις των ανθρώπων σχετικά με τα προγράμματα απεξάρτησης, επηρεάζοντας τη στάση τους απέναντι στη μάθηση και το επίπεδο εμπιστοσύνης στην επιτυχή συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αυτή η ΔΕ θα παρέχει συνεπώς, ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη του υλικού συζήτησης της ομάδας εστίασης και την ανάπτυξη των μαθημάτων στις επόμενες ΔΕ.

Στόχοι Δέσμης Εργασίας

  • Θα ενημερωθούν τα Εθνικά Σημεία Εστίασης, ούτως ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε ενημερωμένα και ελλείποντα δεδομένα. Στη συνέχεια αυτά τα δεδομένα θα συμπληρώνονται από την τοπική γνώση της χώρας του κάθε συνεργάτη. Για να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα, θα αναπτυχθεί ένα πρότυπο για τη συλλογή πληροφοριών.
  • Χρησιμοποιώντας αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να συνταχθεί μια γενική επισκόπηση πολιτικής και πρακτικής σε σχέση με τη χρήση των ναρκωτικών και τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, αρχίζοντας με μια ευρεία πανευρωπαϊκή εστίαση πριν τη γεώτρηση μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο των χωρών των εταίρων.