Δέσμη εργασιών 2: Διασφάλιση Ποιότητας

Σκοπός Δέσμης Εργασίας

Συνεχής αξιολόγηση της ποιότητας και των συστημάτων του έργου για να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν θέματα πριν αυτά γίνουν προβλήματα. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες Διασφάλισης Ποιότητας θα εξασφαλίσουν την παραγωγή υψηλής ποιότητας αποτελεσμάτων και τη συνεχή βελτίωση των αποτελεσμάτων του έργου με βάση τους διαθέσιμους πόρους και το χρόνο. Θα εξασφαλιστεί επίσης ότι τα αποτελέσματα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ομάδας-στόχου.

Στόχοι Δέσμης Εργασίας

  • Αξιολόγηση της λειτουργίας και της διαχείρισης του έργου, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων και της εφαρμογής της Διασφάλισης Ποιότητας.

  • Βελτιστοποίηση της διαδικασίας ανταλλαγής βασικών πτυχών και στρατηγικών στο Δίκτυο Συνεργασίας; οικοδόμηση γνώσης για τους εκτελεστές του έργου, και προσανατολισμός της υλοποίησης του έργου προς την κατεύθυνση ενός συστήματος αειφόρου ανάπτυξης.